افتخار ما ایرانیان در تاریخ این مرد است…
او که هنوز که هتوزه… الگویی از پارشاهی آرمانی برای هر ملتیست که در پناه آن میتوانند به بلوغ رسند

کوروش بزرگ: فرمان میدهم بدنم را برون تابوت و مومیایی به خاک بسپارید تا اختر بدنم ذره ذره خاک ایران را تشکیل دهد.

روز کوروش کبیر

کوروش کبیر بزرگمرد و شاهنشاه مقتدر ایرانی در چهارم شهریور سال ۵۹۹  قبل از میلاد متولد شد.پدربزرگش آستیاگ (شاه ماد) شبی در خواب دید که از دخترش ماندانا تاکی (شاخه نوعی درخت) رویید وتمام آسیا را در برگرفت. پیش گویان و مغان دربار شاه نتیجه گرفتند فرزندی که از ماندانا به دنیا می آیدآستیاگ را نابود کرده و به جای او می نشیند پس آستیاگ ماندانا و همسرش کمبوجیه (پدر کوروش و شاه پارس) را به ماد فراخواند و وقتی پسر به دنیا آمد، او را از ماندانا گرفت و به سردارش هارپاگ سپرد که بچه را به قتل برساند هارپاگ این کار را به صلاح خویش و کمبوجیه ندید پس بچه را به چوپانی به نام مهرداد داد و بچه او را که مرده به دنیا آمده بود گرفت و جای کوروش جا زد، مهرداد و همسرش سپاکو کوروش را تا ده سالگی بزرگ کردنند .

روزی کوروش با بچه های دیگر بازی می کردنند که تصمیم گرفتند شاهی برای خود انتخاب کنند پس کوروش را به شاهی برگزیدنند همه فرمان بردنند جز پسر آریان که وزیر آستیاگ بود کوروش به او به خاطر نافرمانی فرمان سختی داد ولی اطاعت نکرد و گریان پیش پدر شکایت کرد. کوروش را به دربار آستیاگ آوردنند و آستیاگ از هوش و حاضر جوابی و شباهت کوروش به پدرش همه چیز را فهمید .

كوروش کبیر

کوروش به سال ۵۸۹ قبل از میلاد به پارس و پیش پدر و مادر برگشت.
کوروش به سال ۵۵۹ قبل از میلاد تاجگذاری کرد و پارس ها کمر به خدمت او بستند.
کوروش به سال ۵۴۹ قبل از میلاد بر پدربزرگش آستیاگ شورید و شاه پارس و ماد شد.
کوروش به سال ۵۴۷ قبل از میلاد لیدی را فتح کرد و کرزوس شاه لیدی بهترین دوست او شد.
کوروش به سال ۵۴۳ قبل از میلاد لشگرکشی خود را به سمت شرق و شمال شروع کرد.
کوروش به سال ۵۳۹ قبل از میلاد بابل را بدون خونریزی فتح کرد و ۷۰ هزار یهودی اسیر را نجات داد.

کوروش در بابل منشور حقوق بشر را نوشت و همه ی مردم را از بند اسارت و بردگی نجات داد.

کوروش به سال ۵۲۹ قبل از میلاد در شمال شرقی ایران به دست ماساژت ها کشته شد. (آرامگاه پاسارگاد)

کوروش کبیر بنا به اعتقاد مورخان و مفسران قرآن کریم همان ذوالقرنین می باشد که در دنیا به نیکی پرداخته و عدالتی بی نظیر به وجود آورده و همه مردم از او راضی بودنند. (آیه ۸۲ تا ۹۸ سوره کهف در قرآن کریم)

بیانیه حقوق بشر

چرا ۷ آبان ماه روز جهانی كوروش کبیر است؟

آبان ماه مطابق با بیست و نهم اكتبر روز جهانی كوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است كه از دیر باز ملل مشترك المنافع آن را گرامی می دارند. این روز به مناسبت تكمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (اكتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است .

در چنین روزی، كورش بزرگ پس از گشودن دروازه‌ی شهر بابل، اندر آن شهر بزرگ و با شكوه و بسیار كهن شد. مردم بابل گمان می كردند كه اكنون با چپاول و كشتار و دست درازی به جان و دارایی و زنانشان روبرو خواهند شد و سپس فرمانروایی زورگو و ستمگر بر آنان شهریاری  خواهد كرد ولی  كورش بزرگ و سربازانش نه تنها چنین نكردند بلكه کورش فرمان آزادی و برابری داد. فرمانی كه در سال ١٩٧١ میلادی از سوی (سازمان ملل متحد) نخستین  (منشور) آزادی مردم در جهان شناخته شد.

كوروش کبیر

منبع :

http://www.flashkhor.com/forum/showthread.php?tid=89706