دانلود کد ناوبری ثابت Navigation HTML5 Css3

ناوبری Navigation ثانویه ثابت برای کاربرانی که می خواهند دید کلی از سایت را بصورت سریع در سایت داشته و از مکانی در صفحه به مکانی دیگر حرکت کنند. ناوبری ثابت فلت اسکرول ، جی کوئری طراحی شده و این امکان مناسبی برای طراحی سایت و تکمیل سایت شما است .

مستندات آموزشی


 

Secondary Fixed Navigation

A secondary navigation intended for users who want a quick overview of the page content, and be able to easily move from one section of the page to the other
A fixed navigation with smooth, jQuery powered scroll. Nothing fancy here, yet a handy snippet for creating a secondary menu to quickly surf through the page content. We see this effect a lot these days, a good example I can think of is Disqus For Websites. A nice touch is to animate the logo and the main call-to-action button to slide in once the navigation becomes fixed.