در قسمت های قبلی ترفندهای function وردپرس ما برای شما تعدادی از ترفندها و هک های مربوط به فایل Function وردپرس را توضیح دادیم . ترفندهایی که در امر بهتر کردن عملکرد سایت نقش خوبی داشت . اکنون میخواهیم سایر ترفندهای کاربردی این فایل پرکاربرد را خدمت شما عرض کنیم .

ترفندهای function وردپرس – قسمت چهارم

در سه قسمت قبلی 11 ترفند را خدمت شما عرض کرده بودیم . در این قسمت میخواهیم همین روند را ادامه دهیم .

12 – افزودن ابزارک ناحیه آماده یا در نوار کناری 

کافیست کد زیر را در فایل مربوطه اضافه کنید .

// Register Sidebars
function custom_sidebars() {
 
  $args = array(
    'id'      => 'custom_sidebar',
    'name'     => __( 'Custom Widget Area', 'text_domain' ),
    'description'  => __( 'A custom widget area', 'text_domain' ),
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title'  => '</h3>',
    'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget' => '</aside>',
  );
  register_sidebar( $args );
 
}
add_action( 'widgets_init', 'custom_sidebars' );

پس از این کار در قسمت ابزارک ها با چیزی مشابه تصویر زیر رو به رو خواهید شد .

ترفندهای function وردپرس - قسمت چهارم
ترفندهای function وردپرس – قسمت چهارم

برای نمایش ابزارک خود در مکان مربوطه باید از کد زیر استفاده کنید :

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('custom_sidebar') ) : ?>
<!–Default sidebar info goes here–>
<?php endif; ?>

13- مدیریت فید خوان فوتر

ممکنه شما دیده باشید در هر مطلب فید آر اس اس تبلیغی قرار دهید میتوانید از کد زیر استفاده کنید :

function ivahid_postrss($content) {
if(is_feed()){
$content = 'This post was written by Ivahid '.$content.'Check out Ivahid';
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'ivahid_postrss');
add_filter('the_content', 'ivahid_postrss');
}

14 – افزودن تصویر شاخص به RSS

تصاویر بندانگشتی و یا شاخص تنها در طراحی سایت شما نمایش داده میشود . شما میتوانید این تصاویر را به صورت خیلی ساده با افزودن کد زیر به فایل Functions درون پوشه قالب خود ، درون فایل RSS نمایش دهید .

function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if(has_post_thumbnail($post->ID)) {
$content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID) .
'</p>' . get_the_content();
}
return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');

15 – مخفی کردن خطاهای لاگین وردپرس

این مورد کمی نقش امنیتی دارد تا هکر ها نتوانند خطایی که داده میشود را مشاهده و از آن بر علیه شما استفاده کنند . با کد زیر میتوانید اینکار را انجام دهید .

function no_wordpress_errors(){
 return 'Something is wrong!';
}
add_filter( 'login_errors', 'no_wordpress_errors' );

پس از آن در صفحه لاگین اگر نام کاربری یا رمز اشتباه باشد خطایی مانند تصویر زیر میدهد :

ترفندهای function وردپرس
ترفندهای function وردپرس

16 – غیر فعال کردن لاگین توسط ایمیل

وردپرس امکان لاگین با استفاده از ایمیل یا نام کاربری را میدهد . اگر بخواهید لاگین تنها بر اساس نام کاربری باشد میتوانید با کد زیر دسترسی از طریق ایمیل را غیر فعال کنید .

remove_filter( 'authenticate', 'wp_authenticate_email_password', 20 );

17 – غیر فعال کردن قابلیت جستجو در وردپرس

اگر شما نخواهید در سایت وردپرسیتان امکان جستجوی مطالب باشد میتوانید از کد زیر استفاده کنید .

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {
 
if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;
 
// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}
 
add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

18 – تاخیر نوشته ها در فید RSS

بعضی اوقات ممکن است خطای گرامری یا غلط املایی در نوشته هایتان داشته باشید . اگر سایت شما به صورت آنلاین و زنده فعالیت داشته باشد این برای شما مشکل ساز خواهد شد . برای جلوگیری از این مشکل میتوانید تاخیری در ارسال نوشته ها به فید RSS داشته باشید :

function publish_later_on_feed($where) {
 
  global $wpdb;
 
  if ( is_feed() ) {
    // timestamp in WP-format
    $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');
 
    // value for wait; + device
    $wait = '10'; // integer
 
    // http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_timestampdiff
    $device = 'MINUTE'; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR
 
    // add SQL-sytax to default $where
    $where .= " AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$now') > $wait ";
  }
  return $where;
}
 
add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');

19 – تغییر متن ادامه مطلب برای متخصصان در وردپرس

شاید بخواهید کلمه ادامه مطلب را تغییر دهید . برای اینکار میتوانید از کد زیر استفاده کنید .

function modify_read_more_link() {
  return '<a class="more-link" href="' . get_permalink() . '">Your Read More Link Text</a>';
}
add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' );

به جای “Your Read More Link Text” باید متن خود را قرار دهید .

20 – غیر فعال کردن فید های RSS در وردپرس

برای غیر فعال کردن فیدهای RSS میتوانید از کد زیر استفاده کنید :

function fb_disable_feed() {
wp_die( __('No feed available,please visit our <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>!') );
}
 
add_action('do_feed', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'fb_disable_feed', 1);