برچسب: plan for WordPress 5.0

برای وردپرس ۵ آماده اید ؟!

در روزهای اخیر خبرهای جالبی درباره وردپرس ۵ شنیده میشود . ما هم بر اساس شنیده ها جلو میرویم تا...